Η Δομικά Πασίση Α.Ε διαθέτει καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής ασβεστοπολτού.